Zarząd Legnicy zainteresowany WRP

Dnia 8 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Legnicy odbyła się zaplanowana konferencja Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta. W obecności prezydenta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego wraz z jego zastępcą Krzysztofem Duszkiewiczem  mieliśmy okazję zaprezentować zebranym Mieszkańcom miasta nasz projekt Wspomagania Ratownictwa Pacjenta. Dodam, że projekt WRP w Legnicy, pierwszym w Polsce mieście które zdecydowało się na jego wprowadzenie, jest współfinansowany ze środków finansowych Gminy Legnica. Dla Fundacji Ludzie Jesieni, właściciela projektu, Zarząd Miasta okazał się zdecydowany w swoich dążeniach do poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Szybka decyzja została podjęta między innymi dlatego, że od prawie roku Fundacja ma podpisaną umowę z legnickim Pogotowiem Ratunkowym, obsługującym obecnie 13 powiatów.  Fundacja Ludzie Jesieni niestety, od już 2 lat, nie może podpisać analogicznej umowy z Wrocławiem. Może dobry przykład pionierskiej Legnicy zadziała na zarząd PR Wrocław motywująco?

Tekst i foto Jerzy Piotrowicz

Aktywni na 100%

Dnia 04.10.2018 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbył się  IV DOLNOŚLĄSKI KONGRES OBYWATELSKI. 16 paneli dyskusyjnych w dwóch turach, wystąpienie główne pod roboczą nazwą „Porozumienie ponad podziałami” oraz gala wręczenia nagród konkursów „Aktywni na 100%”, „Szklanych Kropli”.

Konkurs „Aktywni na 100%” organizowany został z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i jego celem było wyróżnienie 100 lokalnych organizacji               z Dolnego Śląska, działających aktywnie na rzecz swoich społeczności z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

VI edycja konkursu „Szklana Kropla” realizowana jest przez Stowarzyszenie „Aktywność Kobiet” z Wrocławia i jej celem jest nagrodzenie wyjątkowych kobiet oraz organizacji, które wspierają kobiety lub działają na ich rzecz.

Konkurs „Odważnik Roku” realizowany przez Fundację „Merkury” nagradzający innowacje społeczne wspomagające zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Fundacja Ludzie Jesieni otrzymała wyróżnienie wśród 100 szacownych organizacji. To dla nas zaszczyt.

Warsztaty WRP

Burmistrz Miasta Jawora wraz z Fundacją Ludzie Jesieni z Obornik Śląskich zapraszają Państwa na warsztaty edukacyjno – wdrożeniowe współfinansowane przez Gminę Jawor pod nazwą: „System  Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta  – WRP”.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji o sposobie udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu bransoletek WRP.

Celem Systemu WRP jest szybkie, precyzyjne i niezbędne pozyskanie informacji dotyczącej osoby, która znalazła się w stanie zagrożenia życia, jest nieprzytomna i potrzebuje pomocy.

Jeżeli chorujesz na przewlekle choroby lub Twoi najbliżsi wymagają stałej opieki medycznej  – są zagrożeni nagłymi atakami wywołującymi w efekcie stany zagrożenia zdrowia lub życia  przez  schorzenia serca, cukrzycy, epilepsji,  chorobę Alzheimera lub mają wszczepione implanty, stymulatory są niewidomi, niedowidzący, niesłyszący lub głuchoniemi. To  poczujesz się bezpieczniej z  naszą bransoletką WRP.

Spotkanie warsztatowe odbędzie się  15 października 2018 roku o godzinie 16.00 w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa przy ul. Parkowej 5 w Jaworze.

Zadania FLJ do realizacji w Legnicy 2018

Zadanie p.t. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym poprzez wdrożenie systemu informacyjnego wspomagania ratownictwa medycznego”  będzie realizowane na terenie Miasta Legnicy i okolic w terminie od 01.10.2018 r. do 15.12.2018 r. polegać będzie na:

1. kampanii edukacyjno-wdrożeniowej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego  pod nazwą „Poczuj się bezpieczniej z bransoletkami WRPWspomaganie Ratownictwa Pacjenta”, która podniesie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku senioralnym  i z różnymi niepełnosprawnościami  mieszkających Miasto Legnica i jego okolice,

2. wytypowania 330 osób, które w pierwszej kolejności ze względu na ich stan zdrowia będą zaopatrzone w bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy,

3.ustalenia  terminu warsztatu a także i innych działań projektowych które będą sukcesywnie zamieszczane  na stronach internetowych fundacji a także współfinansujących i partnerów projektu  www.fundacjaludziejesieni.pl, www.wrp.info.pl a także Urzędu Miejskiego www.legnica.eu , Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych www.rcwip.pl , Firma Organique www.organique.pl, Firma Silikonki  silikonki.pl .

4. opracowaniu i druku 40 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych.

5. zlecenia przez koordynatora projektu zakupu 330 szt. i transportu silikonowych bransoletek  WRP ( z chipem NFC)  przyjaznych ciału dla wytypowanych uczestników projektu,

6. realizacji jednego 2h warsztatu edukacyjno-wdrożeniowego w Mieście Legnica na który zostaną zaproszone min. osoby wytypowane do projektu a także i ich rodziny, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się osobami w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami, przedstawicieli instytucji pomocowych min. MOPS, PCPR, Przychodni Zdrowia,  Rada Seniorów, Policji itp. który będzie miała na celu przekazanie przez: ratownika medycznego i moderatora dokładnych  informacji o sposobie udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu bransoletek WRP-  Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta dla uczestników warsztatu, które w znacznym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa i wydatnie skróci czas w udzielaniu pierwszej pomocy osobom np. w wieku senioralnym, niekomunikatywnym, nieprzytomnym a także z różnymi schorzeniami  i uczuleniami,

7. zaprogramowania /aktualizacji 330 szt. bransoletek w podstawowe dane osób biorących udział w warsztatach, które podpiszą zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Technologia NFC wykorzystująca zbliżenie czytnika  smartfonu do bransoletki   i natychmiastowy  odczytu informacji  w niej zapisanych z  imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, losowym numerem ID  i  nr tel. osoby bliskiej bardzo pomoże ratownikom w zdobyciu wiedzy o schorzeniach lub uczuleniach osoby której będzie udzielana pierwsza pomoc. Numer ID  będzie także umieszczony  w postaci widocznego nadruku na zewnętrz bransoletki. Do Bazy Danych WRP, szyfrowanej protokołem SSL (https) zostaną zarejestrowane numery ID przyporządkowane do zaprogramowanych bransoletek, z w/w podstawowymi danymi. W dalszej części realizacji projektu uczestnicy dostarczą do Bazy Danych WRP dane medyczne poświadczone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego  o  jednostki chorobowe które często  będą kluczowe  w trakcie udzielania pierwszej pomocy szczególnie przez ratowników medycznych. Dane  zostaną zapisane  w  kodach  ICD-10 czytelnych tylko dla służb medycznych.

8. opracowania 1 artykułu z realizacji warsztatu i opublikowaniu go na stronach internetowych, a także współfinansujących i partnerów projektu  www.fundacjaludziejesieni.pl, www.wrp.info.pl a także Urzędu Miejskiego www.legnica.eu , Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych www.rcwip.pl , Firma Organique www.organique.pl, Firma Silikonki  silikonki.pl .

 

 

 

 

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

Projekt wpisuje się  w Strategię Rozwoju Miasta Legnica na lata 2015-2020 a także w Statut Fundacji Ludzie Jesieni  w §11. Obecne czasy, tempo życia ludzi, postęp cywilizacji oraz idącej w ślad za tym medycyna sprawiają, że znacznie wydłuża się życie przeciętnego człowieka. Powszechna opieka zdrowotna, pozwala większości naszego społeczeństwa, mimo starszego wieku i dotknięcia różnymi schorzeniami, żyć  i funkcjonować w swoim środowisku z dużą aktywnością. Jednak opinie osób pełniących na co dzień funkcje ratownicze, czy to w  placówkach opiekuńczych, szpitalach, Pogotowiu Ratunkowym, czy w  Policji itp. wskazują na brak powszechnie dostępnego systemu informacji o pacjencie, szczególnie wtedy gdy o jego życiu i zdrowiu decydują sekundy, a pacjent jest nieprzytomny bądź niekomunikatywny.     O ile pewne dane co do ratowanej osoby można uzyskać  z posiadanych przez nią przy sobie dokumentów (o ile je ma),  o tyle nie zawsze jest możliwe zasięgnięcie wiedzy o posiadanych przez pacjenta schorzeniach, jak na przykład: nadciśnienie, padaczka, choroby serca, układu immunologicznego, alergie na leki, ociemniałość, głuchota lub inne dane, o których niewiedza ratownika może być przyczyną opóźnienia udzielenia pierwszej pomocy. Wzywający pogotowie ratunkowe człowiek, mający wiedzę o bransoletce WRP- Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta, po łatwym  odczytaniu dyspozytorowi unikalnego nr ID umieszczonego  na zewnętrznej stronie  silikonowej  bransoletki u  ratowanego człowieka, może bardzo pomóc w udzielaniu pierwszej pomocy służbom medycznym czyli  błyskawicznej identyfikacji. Wiedza o Imieniu i Nazwisku, miejscu zamieszkania, nr tel. do osoby bliskiej nieprzytomnego pacjenta i jego ewentualnych  schorzeniach  czy uczuleniach jeszcze przed skompletowaniem i wysłaniem zespołu ratunkowego jest NIEOCENIONA!. Po  unikalnym nr ID  dyspozytor pogotowia w Bazie Danych WRP natychmiast odnajdzie  wszelkie potrzebne informacje o osobie, do której będzie jechało pogotowie. Służby medyczne docierając do np. nieprzytomnego lub niekomunikatywnego człowieka, na miejscu, po zbliżeniu swojego telefonu komórkowego lub tabletu  z systemem NFC (większość smartfonów na rynku już go ma) potwierdzi  wcześniej otrzymaną  od dyspozytora informacje min. kod ID,  Imię i Nazwisko, nr tel. do osoby bliskiej, zdjęcie właściciela bransoletki . Dzięki prostej obsłudze bransoletek WRP  służby ratownicze zyskają więcej cennego czasu, który jest potrzebny do udzielania pierwszej pomocy czyli  ratowania zdrowia i  życia ludzkiego. Dzięki w/w realizacji zadania 165 osób zostanie wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a także przez Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku dzięki czemu  zostanie objęte nowoczesnym  innowacyjnym wsparciem i podniesieniem poziomu ich bezpieczeństwa. Dzięki podpisanej umowie z Pogotowiem w Legnicy w 2017 r. bransoletki WRP- Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta już wspierają seniorów oraz osoby    z niepełnosprawnościami, które chcą poczuć się bezpieczniej. Rodziny w/w osób będą mogły „Zadbać o siebie i swoich bliskich” na terenie miasta  Legnicy i jej okolic.

Rozmowy w Legnicy

5 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Legnicy spotkaliśmy się z panem wiceprezydentem miasta Krzysztofem Duszkiewiczem i dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Leszkiem Śliwakiem. Spotkanie miało na celu omówienie ewentualnej współpracy pomiędzy Miastem Legnica a Fundacją Ludzie Jesieni – czyli Wspomaganiem Ratownictwa Pacjenta.Jak podkreślił pan wiceprezydent Krzysztof Duszkiewicz, nasz projekt jest już obsługiwany przez Pogotowie Legnickie, co jest doskonałym czynnikiem determinującym szersze wprowadzenie go dla legniczan. Na miejscu odbyła się krótka prezentacja WRP – zarówno w wersji podstawowej jak i w wersji dla chorych na Alzheimera.

Po trwającym ponad 45 minut spotkaniu uzgodniliśmy, że jeszcze w kwietniu nastąpi drugie spotkanie, na którym zaprezentujemy działanie WRP w szerszym gronie. Zapewne tam też zostaną zadane detaliczne pytania co do działania WRP w kontekście nowej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych RODO oraz praktycznych zastosowań elektronicznych bransoletek  WRP. Od lewej siedzą: Krzysztof Duszkiewicz, Leszek Śliwak i Urszula Kielar.

Planowane w połowie lutego

Jest publikacja w TV Trwam

Lubin – spotkanie biznesowe

Akademia piłkarska Lubin

Ręce

Lubin Śniadanie biznesowe

Legnica – biuro poselskie E. Stępień

Przekaż 1% swojego podatku

Elżbieta Stępień nasza wizja

KRS FLJ

Nowa baza danych systemu WRP

Wspomnienie z Edynburga – prezentacja Fundacji

Baza danych

Edynburg

Spotkanie biznesowe Fundacji Ludzie Jesieni w Lubinie

31 stycznia 2018 roku z półgodzinnym opóźnieniem na stadionie Zagłębia Lubin rozpoczęło się kolejne spotkanie pod nazwą „Śniadanie biznesowe Zagłębie Biznes Klubu”. W fantastycznie wyposażonej sali konferencyjnej zebrało się około 100 przedstawicieli lokalnego biznesu z Dolnego Śląska, ale także z ościennych województw. Czytaj dalej