Zadania FLJ do realizacji w Legnicy 2018

Zadanie p.t. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Legnicy w wieku senioralnym poprzez wdrożenie systemu informacyjnego wspomagania ratownictwa medycznego”  będzie realizowane na terenie Miasta Legnicy i okolic w terminie od 01.10.2018 r. do 15.12.2018 r. polegać będzie na:

1. kampanii edukacyjno-wdrożeniowej oferty wspierającej udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego  pod nazwą „Poczuj się bezpieczniej z bransoletkami WRPWspomaganie Ratownictwa Pacjenta”, która podniesie poziom bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku senioralnym  i z różnymi niepełnosprawnościami  mieszkających Miasto Legnica i jego okolice,

2. wytypowania 330 osób, które w pierwszej kolejności ze względu na ich stan zdrowia będą zaopatrzone w bransoletki WRP przy współpracy min. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Legnicy, Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku  a także Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy,

3.ustalenia  terminu warsztatu a także i innych działań projektowych które będą sukcesywnie zamieszczane  na stronach internetowych fundacji a także współfinansujących i partnerów projektu  www.fundacjaludziejesieni.pl, www.wrp.info.pl a także Urzędu Miejskiego www.legnica.eu , Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych www.rcwip.pl , Firma Organique www.organique.pl, Firma Silikonki  silikonki.pl .

4. opracowaniu i druku 40 szt. plakatów informacyjno-edukacyjnych.

5. zlecenia przez koordynatora projektu zakupu 330 szt. i transportu silikonowych bransoletek  WRP ( z chipem NFC)  przyjaznych ciału dla wytypowanych uczestników projektu,

6. realizacji jednego 2h warsztatu edukacyjno-wdrożeniowego w Mieście Legnica na który zostaną zaproszone min. osoby wytypowane do projektu a także i ich rodziny, reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się osobami w wieku senioralnym i z niepełnosprawnościami, przedstawicieli instytucji pomocowych min. MOPS, PCPR, Przychodni Zdrowia,  Rada Seniorów, Policji itp. który będzie miała na celu przekazanie przez: ratownika medycznego i moderatora dokładnych  informacji o sposobie udzielania pierwszej pomocy przy wsparciu bransoletek WRP-  Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta dla uczestników warsztatu, które w znacznym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa i wydatnie skróci czas w udzielaniu pierwszej pomocy osobom np. w wieku senioralnym, niekomunikatywnym, nieprzytomnym a także z różnymi schorzeniami  i uczuleniami,

7. zaprogramowania /aktualizacji 330 szt. bransoletek w podstawowe dane osób biorących udział w warsztatach, które podpiszą zgody na przetwarzanie  danych osobowych. Technologia NFC wykorzystująca zbliżenie czytnika  smartfonu do bransoletki   i natychmiastowy  odczytu informacji  w niej zapisanych z  imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania, losowym numerem ID  i  nr tel. osoby bliskiej bardzo pomoże ratownikom w zdobyciu wiedzy o schorzeniach lub uczuleniach osoby której będzie udzielana pierwsza pomoc. Numer ID  będzie także umieszczony  w postaci widocznego nadruku na zewnętrz bransoletki. Do Bazy Danych WRP, szyfrowanej protokołem SSL (https) zostaną zarejestrowane numery ID przyporządkowane do zaprogramowanych bransoletek, z w/w podstawowymi danymi. W dalszej części realizacji projektu uczestnicy dostarczą do Bazy Danych WRP dane medyczne poświadczone przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego  o  jednostki chorobowe które często  będą kluczowe  w trakcie udzielania pierwszej pomocy szczególnie przez ratowników medycznych. Dane  zostaną zapisane  w  kodach  ICD-10 czytelnych tylko dla służb medycznych.

8. opracowania 1 artykułu z realizacji warsztatu i opublikowaniu go na stronach internetowych, a także współfinansujących i partnerów projektu  www.fundacjaludziejesieni.pl, www.wrp.info.pl a także Urzędu Miejskiego www.legnica.eu , Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych www.rcwip.pl , Firma Organique www.organique.pl, Firma Silikonki  silikonki.pl .

 

 

 

 

2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

Projekt wpisuje się  w Strategię Rozwoju Miasta Legnica na lata 2015-2020 a także w Statut Fundacji Ludzie Jesieni  w §11. Obecne czasy, tempo życia ludzi, postęp cywilizacji oraz idącej w ślad za tym medycyna sprawiają, że znacznie wydłuża się życie przeciętnego człowieka. Powszechna opieka zdrowotna, pozwala większości naszego społeczeństwa, mimo starszego wieku i dotknięcia różnymi schorzeniami, żyć  i funkcjonować w swoim środowisku z dużą aktywnością. Jednak opinie osób pełniących na co dzień funkcje ratownicze, czy to w  placówkach opiekuńczych, szpitalach, Pogotowiu Ratunkowym, czy w  Policji itp. wskazują na brak powszechnie dostępnego systemu informacji o pacjencie, szczególnie wtedy gdy o jego życiu i zdrowiu decydują sekundy, a pacjent jest nieprzytomny bądź niekomunikatywny.     O ile pewne dane co do ratowanej osoby można uzyskać  z posiadanych przez nią przy sobie dokumentów (o ile je ma),  o tyle nie zawsze jest możliwe zasięgnięcie wiedzy o posiadanych przez pacjenta schorzeniach, jak na przykład: nadciśnienie, padaczka, choroby serca, układu immunologicznego, alergie na leki, ociemniałość, głuchota lub inne dane, o których niewiedza ratownika może być przyczyną opóźnienia udzielenia pierwszej pomocy. Wzywający pogotowie ratunkowe człowiek, mający wiedzę o bransoletce WRP- Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta, po łatwym  odczytaniu dyspozytorowi unikalnego nr ID umieszczonego  na zewnętrznej stronie  silikonowej  bransoletki u  ratowanego człowieka, może bardzo pomóc w udzielaniu pierwszej pomocy służbom medycznym czyli  błyskawicznej identyfikacji. Wiedza o Imieniu i Nazwisku, miejscu zamieszkania, nr tel. do osoby bliskiej nieprzytomnego pacjenta i jego ewentualnych  schorzeniach  czy uczuleniach jeszcze przed skompletowaniem i wysłaniem zespołu ratunkowego jest NIEOCENIONA!. Po  unikalnym nr ID  dyspozytor pogotowia w Bazie Danych WRP natychmiast odnajdzie  wszelkie potrzebne informacje o osobie, do której będzie jechało pogotowie. Służby medyczne docierając do np. nieprzytomnego lub niekomunikatywnego człowieka, na miejscu, po zbliżeniu swojego telefonu komórkowego lub tabletu  z systemem NFC (większość smartfonów na rynku już go ma) potwierdzi  wcześniej otrzymaną  od dyspozytora informacje min. kod ID,  Imię i Nazwisko, nr tel. do osoby bliskiej, zdjęcie właściciela bransoletki . Dzięki prostej obsłudze bransoletek WRP  służby ratownicze zyskają więcej cennego czasu, który jest potrzebny do udzielania pierwszej pomocy czyli  ratowania zdrowia i  życia ludzkiego. Dzięki w/w realizacji zadania 165 osób zostanie wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a także przez Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku dzięki czemu  zostanie objęte nowoczesnym  innowacyjnym wsparciem i podniesieniem poziomu ich bezpieczeństwa. Dzięki podpisanej umowie z Pogotowiem w Legnicy w 2017 r. bransoletki WRP- Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta już wspierają seniorów oraz osoby    z niepełnosprawnościami, które chcą poczuć się bezpieczniej. Rodziny w/w osób będą mogły „Zadbać o siebie i swoich bliskich” na terenie miasta  Legnicy i jej okolic.

Dodaj do zakładek Link.

O Urszula

Jestem, podobnie jak inni, pasjonatką w pomaganiu innym ludziom.

Możliwość komentowania została wyłączona.